ReelViews for movies with screenplay written by 'Liu Heng'

Sort by:
Run Time: 1:40
U.S. Release Date: 1993-06-09
MPAA Rating: "PG"
Genre: DRAMA
Director: Zhang Yimou
Cast: Gong Li, Liu Pei Qi, Lei Lao Sheng

What starts as a simple village squabble escalates...